ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ นู๋กอล์ฟ ค่ะ

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551


วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
จุดประสงค์
1.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย หลักการ และแนวความคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
2.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมาย สื่อเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
3.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการแสวงหา การเลือก การใช้และการเก็บรักษานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
4.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงหลักการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
5.ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6.ให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ สร้าง ใช้ ประเมินและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนได้
ความหมายของการศึกษา
ยัง ยัคส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษาคือ การปรับปรุงคนให้เหมาะกับโอกาส
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรืออาจกล่าวได้ว่า การศึกษาคือการนำความสามารถในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โจฮัน เฟรดเดอริค แฮร์บาร์ต (John Friedich Herbart) ให้ความหมายของการศึกษาว่า
การศึกษาคือ การทำพลเมืองให้มีความประพฤติดี และมีอุปนิสัยที่ดีงาม
เฟรด ดเอริค เฟรอเบล (Friedrich Froebel) การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กเพื่อให้เด็กพัฒนาตนเอง
จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้หลายความหมาย คือ
1. การศึกษาคือชีวิต ไม่ใช่เตรียมตัวเพื่อชีวิต
2. การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
3. การศึกษาคือกระบวนการทางสังคม
4. การศึกษาคือการสร้างประสบการณ์แก่ชีวิต
คาร์เตอร์ วี. กู๊ด (Carter V. Good) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ 3 ความหมาย คือ
1. การศึกษาหมายถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลนำมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติที่ดีมีคุณค่า และมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม
2. การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมที่ทำให้บุคคลได้รับความรู้ความสามารถจากสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจัดขึ้น
3. การศึกษาหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา
ม.ล.ปิ่น มาลากุล การศึกษาเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล
ดร. สาโช บัวศรี การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมสรุป การศึกษา เป็นกระบวนการให้ส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจนเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณธรรมสูง
การเรียนรู้ (Learning)
1. หมายถึง กระบวนการที่ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางอ้อมกระทำให้อินทรีย์ เกิดการเปลี่ยนแปลง
2. หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันเนื่องมาจากได้รับประสบการณ์ (Experience)
ประสบการณ์ (Experience) คือ การที่บุคคลใช้ประสาทสัมผัสปะทะ (Interaction) กับสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม (มนุษย์ด้วยกัน) และสิ่งแวดล้อมทางขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่บุคคลปะทะแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้น
ปกติสภาพแวดล้อมมีทั้งดีและไม่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดีจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี ในทางตรงข้ามถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางไม่ดี ทั้งนี้เมื่อพันธุกรรมเป็นตังคงที่ ดังนั้นถ้าต้องการให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางดี (การศึกษา – เจริญงอกงาม) จึงไม่อาจปล่อยให้บุคคลไปปะทะกับสิ่งแวดล้อมโดยอิสระ จำเป็นต้องจัดสถานการณ์เฉพาะให้บุคคลปะทะถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี และนี่คือที่มาของ การจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษา จุดมุ่งหมายสำคัญก็เพื่อให้มี การสอน ที่ถูกต้องชัดเจน
ความหมายของการสอน
- การสอน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้
- การสอน หมายถึง การจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
- การสอน หมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ
- การสอน หมายถึง การแนะแนวทางแก่ผู้เรียนเพื่อให้ศึกษาหาความรู้
- การสอน หมายถึง การสร้างหรือการจัดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
- การสอน หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความคิดที่จะนำความรู้ไปใช้เกิดทักษะหรือความชำนาญที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- การสอน หมายถึง การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้นักเรียนได้ปะทะเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น การสอนจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญงอกงาม
ระบบการเรียนการสอน
ระบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอบที่เป็นตัวป้อน กระบวนการ และ ผลผลิต
1. ตัวป้อน ได้แก่ ครู หรือ ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ วัสดุอุปกรณ์
2. กระบวนการ ได้แก่ การดำเนินการสอน การตรวจสอบความรู้พื้นฐาน การสร้างความพร้อมในการเรียน การใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ
3. ผลผลิต ได้แก่ ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย

ข้อสอบ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2551
1.นวัตกรรมคืออะไร
-นวัตกรรมคือความคิด การกระทำใหม่ๆ ที่นำมาใช้ ปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงาน คำหลักของนวัตกรรม คือ ของใหม่นำมาปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.นวัตกรรมตรงกับภาษาอังกฤษคือ................Innovation...................
3.สิ่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมคืออะไร
- ของที่เกิดขึ้นใหม่
- มีการวิจัย/ทดลอง
- มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
- ไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานในปัจจุบัน
4.ท่านมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร
- ของที่เราคิดเอง
- ของใหม่ที่เราไปศึกษาดูงานมาแล้วนำมาปรับปรุง
- การปรับปรุงเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ให้มีประสิทธิภาพและนำมาใช้ประโยชน์ได้
5.เทคโนโลยีคืออะไร
- คือการค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
6.เทคโนโลยีตรงกับภาษาอังกฤษคือ................Technology................
7.เทคโนโลยีตรงกับภาษากรีกคือ................Techno logia................
8.เทคโนโลยีตรงกับภาษาละตินคือ................TEXERE................
9.ข้อใดที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีตามความหมายทางทัศนวิทยาศาสตร์กายภาพ
- เครื่องยนต์
- กลไกล
- ไฟฟ้า
- อิเลคทรอนิคส์
10.ข้อใดที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีตามความหมายทางพฤติกรรมศาสตร์
- ภาพรวมของการใช้ เครื่องยนต์ กลไกล ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ โดยจะมองถึงการกำเนิดของสิ่งเหล่านี้
11.เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างกันอย่างไร
เทคโนโลยี นวัตกรรม
- ปรับปรุง - ของใหม่ ๆ
- ของใหม่ๆ - วิจัย ทดลอง

- ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
- ไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานในปัจจุบัน

12.เทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรเกิดก่อนกัน
- แล้วแต่ว่าจะวางที่ตั้งไว้ที่ใด เพราะสิ่งใหม่ๆ(นวัตกรรม)พัฒนาให้มีประสิทธิภาพก็จะเป็นเทคโนโลยี หรือ การพัฒนาเทคโนโลยีจนเกิดเป็นสิ่งใหม่ๆที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะกลายเป็นนวัตกรรม

วิชาภาษาไทย
1.เรียนรู้กี่ยวกับเรื่องการพูดที่ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
2.เรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความที่ถูกต้อง
3.เรียนรู้เรื่องการเขียนย่อความแบบเข้าใจง่าย


วิชาภาษาอังกฤษ
1.เรียนรู้เรื่องของการอ่านหนังสือพิมพ์อย่างไรให้เข้าใจถูกต้องชัดเจน
2.เรียนรู้เรื่องการพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องไม่ผิดคำ
3.เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
วิชาคอมพิวเตอร์
1. เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทสมัครเมล์ของ gmail
2. เรียนรู้เกี่ยวกับการทำบล็อคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
3. เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำบทความลงในบล็อคของตัวเอง
การสร้างและตกแต่งตัวอักษรจากโปรแกรม
**
Adobe Photoshop **

1. หลังจากเข้าโปรแกรม Adobe Photoshop ให้คลิกที่คำสั่ง File แล้วเลือก New... หรือกดคีย์ลัดบนคีย์บอร์ด Ctrl+N
2. กำหนดขนาดพื้นที่การทำงานในช่อง Preset ตามต้องการ และกำหนดค่าอื่นๆ ตามที่ต้องการ เช่น ค่าในช่อง Color mode เลือก เป็น RGB Color (สำหรับงานที่แสดงออกทางจอภาพ) เป็นต้น
3. ในการสร้างตัวอักษรให้คลิกเลือกเครื่องมือที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว T หรือกดปุ่ม T บนคีย์บอร์ด เครื่องมือนี้มีชื่อว่า Type tool ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ ได้แก่
1. Horizontal type tool ใช้สำหรับสร้างตัวอักษรตามแนวนอน
2. Vertical type tool ใช้สำหรับสร้างตัวอักษรในแนวตั้ง
3. Horizontal type mask tool ใช้สร้างตัวอักษรโดยการเจาะรูปภาพมาใส่ข้างในตัวอักษรตามแนวนอน
4. Vertical type mask tool ใช้สร้างตัวอักษรเหมือนกับข้อ 3 แต่สร้างในแนวตั้ง

การสร้างข้อความโดยใช้เครื่องมือ
***Horizontal type tool ***

1. เลือกเครื่องมือ Horizontal type tool แล้วคลิกบนตำแหน่งที่ต้องการสร้างตัวอักษร
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป
3. ที่ด้านล่างของ Menu bar จะมีแถบสำหรับการปรับแต่งตัวอักษรอยู่ เช่น การเปลี่ยนขนาด การเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษร เป็นต้น
4. เมื่อได้ข้อความตามต้องการแล้วให้คลิกที่เครื่องมือ Move tool หรือกดปุ่ม V บนคีย์บอร์ด
5. หากต้องการขยายขนาดข้อความให้คลิกที่คำสั่ง Edit แล้วเลือก Free transform หรือกด Ctrl+T บนคีย์บอร์ด เมื่อขยายหรือย่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด
6. เลือกคำสั่ง Layer > Layer style > Blending options เพื่อใส่ลูกเล่นต่างๆ ให้กับข้อความ หรือคลิก เมาส์ขวาบน Layer ของตัวอักษรที่เราสร้างขึ้นมาที่หน้าต่าง Layer ด้านขวามือแล้วเลือกคำสั่ง Blending options
7. จะปรากฏหน้าต่าง Layer style ขึ้นมา ทางด้านซ้ายมือจะมีชื่อลูกเล่นต่างๆ ดังนี้
- Drop shadow คือการใส่เงาให้ข้อความโดยเงาจะปรากฏด้านนอกตัวข้อความ
- Inner shadow คือการใส่เงาให้กับข้อความแต่เงาจะปรากฏบนตัวอักษร
- Outer glow การใส่แสงให้กับข้อความโดยแสงจะปรากฏด้านนอกตัวอักษร
- Inner glow คือการใส่แสงด้านในตัวอักษร
- Bevel and emboss การทำให้ตัวอักษรนูนขึ้นหรือยุบลงไป ทำให้เกิดมิติ
- Satin คือการใส่สีเคลือบทับสีเดิมของตัวตักษร
- Color overlay คือการใส่สีให้กับตัวอักษร
- Gradient overlay คือการใส่สีแบบไล่เฉดสีให้กับตัวอักษร
- Pattern overlay คือการใส่ลวดลายแบบพื้นผิวลงในตัวอักษร
- Stroke คือการใส่สีที่ล้อมรอบด้านนอกตัวอักษร
8. เลือกใส่ลูกเล่นตามต้องการแล้วคลิก OK

การสร้างข้อความโดยใช้เครื่องมือ
***Vertical type tool ***

1. เลือกคำสั่ง File แล้วเลือก Open เพื่อเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูป
2. เลือกเครื่องมือ Horizontal type mask tool แล้วคลิกลงบนตำแหน่งที่ต้องการบนรูปภาพที่เลือกมา
3. พื้นที่การทำงานจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้ม ให้พิมพ์ข้อความลงไปตามต้องการ
4. เลือกที่เครื่องมือ Move tool ส่วนที่เราพิมพ์ข้อความจะเปลี่ยนเป็นเส้นประ
5. คลิกที่คำสั่ง File แล้วเลือก New
6. ใช้เครื่องมือ Move tool คลิกเมาส์ค้าง (drag mouse) บนพื้นที่เส้นประของข้อความแล้วลากไปวางที่พื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ สังเกตรูปเมาส์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย + แล้วปล่อยปุ่มเมาส์
7. จะได้ข้อความที่ข้างในเป็นรูปภาพที่เราเลือกมา
8. ตกแต่งใส่ลูกเล่นได้เหมือนกับการสร้างข้อความด้วยเครื่องมือ Horizontal type tool
(สามารถทำได้เหมือนกับเครื่องมือ Horizontal type tool แต่ข้อความจะเป็นแนวตั้ง)
การสร้างข้อความโดยใช้เครื่องมือ
Horizontal type mask tool
ข้อคิดนี้ดีนะน่าอ่าน...!
รักแบบไหนที่เราต้องการ
ใครที่บอกว่ารักคุณ แล้วพยายามจะเปลี่ยนคุณ ดึงคุณให้เดินตามทางของเขา เขาไม่ได้รักคุณจริงหรอก...เขารักตัวเอง
"เพราะรักในแบบของใคร ก็เป็นแบบของมันไม่มีแบบแผนตายตัว อย่าฝืนใจรัก ถ้ามันไม่ใช่ ไม่มีประโยชน์อะไร ที่จะคบใครสักคนเพียงเพราะอยากจะมีใครสักคน อย่าเปลี่ยนตัวเองเพียงเพื่อให้เขามารัก เพราะจะทำได้ไม่นาน วันหนึ่งคุณจะรู้สึกเหนื่อยเพราะความรัก ที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง " อย่าหลงในรสชาติของความรักเสียจนลืมชีวิตประจำวันของตัวเอง หรือสูญเสียความเป็นส่วนตัว คนที่พร้อมจะอยู่กับคุณโดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเลย คนที่พร้อมจะเดินหน้าเมื่อคุณเดินหน้า คนที่พร้อมจะถอยหลังไปกับคุณ คนที่ไม่ยอมให้คุณเดินตามหลัง ขอเพียงเดินเคียงข้างกัน คนที่ไม่บังคับให้คุณ ทำอะไรในแบบที่คุณไม่ชอบ คนที่ไว้ใจ ให้อภัย ให้โอกาส ซื่อสัตย์ และให้เกียรติคุณ ...นั่นแหล่ะ คือคนที่รักคุณจริง..... จงถนอมคนเหล่านี้ไว้ อย่าปล่อยให้เขาไปจากคุณ.. เพราะคุณจะเสียใจหากเขาเปลี่ยนไปหยิบยื่นความโชคดีที่ควรจะเป็นของคุณไปให้คนอื่น คนที่รักคนที่เปลือกนอกมีอยู่เยอะเหลือเกิน ชีวิตคนคนหนึ่งจะมีคนที่รักคุณจริงผ่านมาสักกี่คน ใครที่บอกว่ารักคุณ แล้วพยายามจะเปลี่ยนคุณ ดึงคุณให้เดินตามทางของเขา เขาไม่ได้รักคุณจริงหรอก...เขารักตัวเอง จงเชื่อในพรหมลิขิต จงเชื่อในเหตุการณ์ที่นำพาความรักมาให้ อย่าบอกว่าไม่รัก ถ้าไม่สามารถสบตาเขาอย่างบริสุทธิ์ใจได้ อย่าบอกว่ารัก..ถ้าคุณไม่รู้สึกวูบวาบเวลาอยู่ใกล้ๆ อย่าบอกว่าไม่คิดถึง..ถ้าหัวใจไม่อาจลืม อย่าบอกว่าคิดถึง ถ้า เพิ่งจากกันไม่ถึง 1 นาที อย่าปล่อยให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราหลุดลอยไป ลองคุยกันมากขึ้น รับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยใจ จะทำให้เรารู้ว่าเราโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้รู้จักความรัก อย่าปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งมีน้ำตา ทั้ง ๆ ที่อีกคนหนึ่งกำลังดีใจ อย่าปล่อยให้ใครอีกคนหนึ่งยิ้ม ทั้ง ๆ ที่อีกคนหนึ่งกำลังร้องไห้ อย่าปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งพูด ทั้ง ๆ ที่อีกคนหนึ่งไม่ต้องการฟัง ความรักต้องมาจากความรู้สึกของคนสองคน.. อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งหยิบยื่น แต่อีกคนหนึ่งไม่ต้องการ ความรักเป็นเพียงสายใยบาง ๆ ที่มันถูกหล่อหลอมขึ้นจากความรู้สึกต่างๆ ทั้งความอาทร ห่วงใย ห่วงหา คิดถึง ความอดทนจะทำให้อุปสรรคต่าง ๆ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ความพยายามจะทำให้เราสองคนยังคงอยู่ ความไว้ใจจะทำให้ความรักของเราแข็งแกร่ง ความซื่อสัตย์จะทำให้ความรักของเรามั่นคง ความเสมอต้นเสมอปลายจะทำให้ความรักของเราสวยงาม และสุดท้ายความรักก็จะก่อตัวขึ้นเป็นความผูกพัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้สายใยบาง ๆ ของความรักกลายเป็นเชือกเส้นหนาที่ผูกคนสองคนไว้ด้วยกัน มันจะเป็นเชือกที่มัดเราไว้ด้วยกัน เป็นเชือกที่ทำให้เราไม่อึดอัด เราจะไม่ดิ้นรนที่จะพยายามหลุดออกจากเชือกเส้นนี้ เมื่อได้เจอความรักที่ดีแล้ว จงทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียว อย่าปล่อยให้เขาโดดเดี่ยว อย่าปล่อยให้เขาเดียวดาย คิดถึงสิ่งดี ๆ ที่เราเคยมีกัน อย่าลืมวันแรก ๆ ที่เรารู้สึกกับคน ๆ นี้ เขาเป็นคนดีที่สุดแล้วสำหรับเรา พยายามรักษาเขาไว้ เพราะเมื่อเขาหลุดลอยไปแล้ว เราจะไม่สามารถเรียกความรู้สึกต่าง ๆ กลับมาได้อีก เหมือนเวลาที่ไม่สามารถย้อนเดินกลับ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เพราะอดีตแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว อย่าทิ้งหัวใจของคุณไว้กับอดีต อย่าคิดว่าอดีตไม่มีวันหวนคืน อย่าคิดว่าไม่มีพรุ่งนี้ อย่าลืมบทเรียนของเมื่อวาน ทุกชีวิตยังมีความหวังอยู่เสมอ จงปล่อยให้ชีวิตดำเนินต่อไป.. วันหนึ่งถ้าชีวิตหวนคืนมาสู่ทางสายเก่า.. ที่เคยทำให้คุณมีความสุขระหว่างเดินทางในแต่ละก้าว..จงอย่าเดินเลี่ยงมันไปอีก เพราะน้อยนักที่ถนนสายเดิมยังคงสภาพเดิมเพื่อรอให้คุณเดินย้อนกลับมา.. ลองเดินต่อไปสิ..บางทีคุณอาจจะเจอจุดหมายที่คุณค้นหามาตลอดชีวิต ในเส้นทางที่คุณเคยเดินเลี่ยงมันไปก็ได้... ขอให้เพื่อนๆได้รักแบบที่ใจต้องการของเรา ขอให้โชดดีในรักที่ต้องการ ลองเดินแสวงหาต่อไป แล้วจะพบ คนนี้ใช่เลย เอาใจช่วยนะ
คำคมที่ชื่นชอบ
เคยไหม . . . ที่รักใครมาก จนไม่สนใจว่าเขาจะเป็นยังไง จะดี จะร้ายแค่ไหน
เคยไหม . . . ที่ยอมทำได้ทุกอย่าง เพื่อให้เขามีความสุข ถึงแม้ว่าตัวเราจะทุกข์
เคยไหม . . . ที่นึกถึงเขาทุกลมหายใจ นึกถึงเขาทุกครั้งที่หลับตา
เคยไหม . . . ที่เชื่อมั่นในคำสัญญาของเขา ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่มีวันเป็นไปได้
เคยไหม . . . ที่ยอมทำทุกอย่าง แม้ต้องเสียใจเพื่อแค่ให้เขายังอยู่กับเราต่อไป
เคยไหม . . . ที่ห่วงใครมาก ๆ จนไม่อยากให้ไปไหน
เคยไหม . . . ที่ทำตัววุ่นวาย จนทำให้เขารู้สึกรำคาญ
เคยไหม . . . ก่อนที่จะทำอะไรลงไป จะต้องนึกถึงความรู้สึกเขาก่อน
เคยไหม . . . ที่แค่เขาชมใครว่าสวย ว่าน่ารัก เราก็เก็บมาคิดมากจนทะเลาะกัน
เคยไหม . . . ที่อยากจะทำตัวให้ดูดี ให้น่ารัก เพื่อที่จะไม่ให้เขาไปสนใจใคร
เคยไหม . . . ที่ขี้หึง หึงแม้กระทั่งรู้ว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่น
เคยไหม . . . ที่ถูกใครทำร้ายหัวใจแล้วยังยอมให้เขากลับมาทำร้ายเหมือนเดิม
เคยไหม . . . ที่เขาทำในสิ่งที่อภัยให้ไม่ได้ แต่ก็ยังอภัยให้เขา
เคยไหม . . . ที่ต้องให้โอกาสเขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้
เคยไหม . . . ที่คิดถึงเขา แล้วนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวบ่อยๆ
เคยไหม . . . ที่อยากให้เขากลับมาอยู่ข้างกายเรา ทั้งที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้
เธอคือคำว่ารัก.....
ไม่อาจอธิบายคำที่มันค้างคาติดอยู่ในใจ
มันเป็นคำพูดที่ไม่มีคำตอบ
คำพูดที่ใครต่อใครรู้ ฉันไม่รู้และไม่เคยแม้เพียงแค่สัมผัส
จนมาพบกับตัวเธอในวันนี้
เธอทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป
เธอทำให้เข้าใจความหมาย เพราะตัวเธอ
เธอคือคำว่ารัก ที่ฉันตามหาอยู่
เธอทำให้ฉันเข้าใจ ไม่ต้องพูดบรรยายคำใดให้มากความ
เธอคือคำว่ารัก ที่ฉันนั้นหาอยู่
เป็นอักษรที่อยู่ในคำว่ารัก คำพูดที่ใครบางคนคุ้นเคย
อาจจะเขียนเป็นคำมากมาย
หลายเรื่องแตกต่างกันไป เหมือนอ่านหนังสือที่ไม่มีวันจบ
คำพูดที่ใครต่อใครซึ้ง แต่ฉันไม่ซึ้งและไม่อินในคำเหมือนคนอื่น
จนมาพบกับตัวเธอในวันนี้
เธอทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป
เธอทำให้เข้าใจความหมาย เพราะตัวเธอ
เธอคือคำว่ารัก ที่ฉันตามหาอยู่
เธอทำให้ฉันเข้าใจ ไม่ต้องพูดบรรยายคำใดให้มากความ
เธอคือคำว่ารัก ที่ฉันนั้นหาอยู่
เป็นอักษรที่อยู่ในคำว่ารัก
เธอคือคำว่ารัก ที่ฉันตามหาอยู่
เธอทำให้ฉันเข้าใจ ไม่ต้องพูดบรรยายคำใดให้มากความ